«میلیا آزدراچ» سمی و عقیم کننده

به دروغ نام زیتون یا سنجد تلخ نهادند ‼️‼️
این درخت وارداتی را بعد از انقلاب در حوزه های علمیه و اماکن مقدسه قم و شهر ری و مشهد…..
و در حال حاضر در بیشتر شهرهای، چه گرمسیر و چه سرد سیر کاشته اند
این درخت برای کشورهای که زیر بار کنترل جمعیت نمی روند فرستاده می شود
و مردم بی خبر از این دسیسه ها ‼️
READ
کاشت درختان مثمر در پیاده روها و فضاهای سبز

نوشته‌های دیگر

نظرات