اهمیت موضوع محیط زیست در کلام امامین انقلاب

در حفظ محیط زیست و سالم‌‌سازی طبیعت و جلوگیری از قطع درختها حتی در منازل و املاک اشخاص، در مسائل
اطعمه و اشربه، در… همه اینها گوشه‌ای از هزاران مسئله مورد ابتلای مردم و حکومت است… اگر بعضی از مسائل در
زمانهای گذشته مطرح نبوده است و یا موضوع نداشته است، فقها امروز باید برای آن فکری بنمایند.
(صحیفه امام؛ ج ۲۱، ص ۱۷۷)

این زاغه نشینهای ما و این بدبختیهایی که در ایران هست. از آن طرف، با اسم ملی کردن جنگها، ملی کردن
مراتع، ملی کردن آبها، ملی کردن رودخانهها، آبهای زیرزمینی، تمام جاهای خوب را به شرکتهای بزرگ آمریکایی یا
صهیونیستی یا انگلیسی دادند.
(صحیفۀ امام؛ ج۳، ص ۴۱۰)

این را همه‌ی برادران و خواهران عزیز ما بدانند که کاشت درخت یک حرکت دینی و انقلابی است؛ … خدای متعال
همه گیاه زنده را منبع رز ِق جانبهی آحاد مردم قرار داده؛ یعنی گیاه، هم منشأ خوراک است، هم منشأ دارو است، هم منشأ تن ّفس است، هم منشأ جمال و زیبایی طبیعت و چشمنواز و دلنواز است؛ آسایشدهندهی روح و نگهدارندهی جسم انسان است؛ گیاه این[طور]است. بنابراین ایجاد گیاه زنده و حفظ گیاه زنده یک وظیفهی عموم ِی همهی انسانها است، چون انسانها همه به گیاه وابسته هستند.
(رهبر معظم انقلاب پس از غرس دو نهال میوه، روز درختکاری سال ۱۴۰۰)

READ
اولویت کاشت،سدر / کنار پنجمین درخت قرآنی

نوشته‌های دیگر

نظرات