چگونه در جشنواره شرکت کرده و آثار خود را ارسال کنیم؟

READ
توضیحاتی پیرامون بخش ایده پردازی جشنواره؛ راجع به چه موضوعاتی و چگونه و توسط چه اشخاص یا گروههایی ایده پردازی بشه؟

نوشته‌های دیگر

نظرات